പുസ്തക
വര്‍ഷം
ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ

ഭൂതാവിഷ്ടര്‍
മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ മാര്‍ഗ്ഗത്തിലൂട
ഫ്രഞ്ചകവിതകള്‍
താവളമില്ലാത്തവര്‍
ശിലാപത്മ
പുളിമരത്തിന്‍റെ കഥ
വസന്തത്തിന്‍റെ മുറിവ
രാജാരവിവര്‍മ്മ
മാനസ വസുധ
ധര്‍മ്മപദ
ശാസ്ത്രചരിത്രത്തില്‍
അംബേദ്കര്‍ സന്പൂര്‍ണ്ണ കൃതികള്‍
ഡിവൈന്‍ കോമഡി
ദിവ്യ
അക്കര്‍മാശി

 

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

എന്‍.കെ. ദാമോദരന്‍
കെ. രവിവര്‍മ്മ
മംഗലാട്ടരാഘവന്‍
വി.ഡി. കൃഷ്ണന്‍ നന്പ്യാര്‍
പി. മാധവന്‍പിള്ള
ആറ്റൂര്‍ രവിവര്‍മ്മ
എം. ഗംഗാധരന്‍
കെ.ടി. രവിവര്‍മ്മ
ലീലാസര്‍ക്കാര്‍
മാധവന്‍ അയ്യപ്പത്ത
എം.സി. നന്പൂതിരിപ്പാട
എം.പി. സദാശിവന്‍
കിളിമാനൂര്‍ രമാകാന്തന്‍
സി. രാഘവന്‍
പ്രൊഫ. കാളിയത്ത് ദാമോദരന്‍