പുസ്തക
വര്‍ഷം
ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ

സ്കൂള്‍ ഡയറി
ജീവിതാഹ്ലാദത്തിന്‍റെ നിറനിലാവ
ഇരുകാലിമൂട്ടകള്‍
കിഞ്ചനവര്‍ത്തമാന
വായില്‍ വന്നതകോതയ്ക്കപാട്ട
നാനാവിധ
അന്പട ഞാന
കലികോല
പടച്ചോനിക്കസലാം
നഥിങഓഫീഷ്യല്‍
സ്നേഹപൂര്‍വ്വപനച്ചി
കളക്ടര്‍ കഥയെഴുതുകയാണ
19, കനാല്‍ റോഡ
വികടവാണി

 

1992
1993
1994
1995
1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

അക്ബര്‍ കക്കട്ടില്‍
ഒ.പി. ജോസഫ
സി.പി. നായര്‍
ചെമ്മനം 0ചാക്കോ
സുകുമാര്‍
കെ. നാരായണന്‍നായര്‍
പി. സുബ്ബയ്യാപ്പിള്ള
കൃഷ്ണ പൂജപ്പുര
കോഴിക്കോടന്‍
ജിജി തോംസണ്‍
ജോസപനച്ചിപ്പുറ
പി.സി. സനല്‍കുമാര്‍
ശ്രീബാല കെ. മേനോന്‍
നന്ദകിഷോര്‍