പുസ്തക
വര്‍ഷം
ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ

കേരളം - മണ്ണും മനുഷ്യനും
സ്വാതന്ത്ര്യസമര
കേരളീയത-ചരിത്രമാനങ്ങള്‍
കേരളത്തിലനാടന്‍കലകള്‍
ദര്‍ശനത്തിന്‍റെ പൂക്കള്‍

ജൈവമനുഷ്യന
്‍
ഗാന്ധിജിയുട
ജീവിതദര്‍ശന
പടേനി
കേരളത്തിലചുവര്‍ചിത്രങ്ങള്‍
പരിണാമത്തിന്‍റെ പരിണാമ
ആദിമുദ്രണഭാരതത്തിലും മലയാളത്തിലും
വേദശബ്ദരത്നാകര
ദേവസ്പന്ദന
ചിത്രകല: ഒരസമഗ്രപഠന
മലയാള സംഗീതനാടക ചരിത്ര
ഡി.എന
്‍.എ. വഴി ജീവാത്മാവിലേക്ക
മരുമക്കത്തായ

കവഴികള്‍ കാഴ്ചവട്ടങ്ങ്‍

 

1989
1990
1991
1992
1993

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

ഡോ. തോമസഐസക
എം.എന്‍. സത്യാര്‍ത്ഥി
ഡോ.എം.ആര്‍. രാഘവവാരിയര്‍
ഡോ. എ.കെ. നന്പ്യാര്‍
ഡോ. പൗലോസമാര്‍ ഗ്രിഗോറിയോസ
ആനന്ദ
ഡോ. കെ. അരവിന്ദാക്ഷന്‍
കടമ്മനിട്ട വാസുദേവന്‍പിള്ള
എം.ജി. ശശിഭൂഷണ്‍
എ.എന്‍. നന്പൂതിരി
കെ.എം. ഗോവി
ഡോ. ഡി. ബാബപോള്‍
എം.വി. ദേവന്‍
ആര്‍. രവീന്ദ്രനാഥ
ഡോ. കെ. ശ്രീകുമാര്‍
ഡോ. സി.എ. നൈനാന്‍
കെ.ടി. രവിവര്‍മ്മ
സുനില്‍. പി. ഇളയിടം