പുസ്തക
വര്‍ഷം
ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ
കല ജീവതംതന്ന
ഇസങ്ങള്‍ക്കപ്പുറ
മാനസികമായ അടിമത്ത
മലയാളപ്പിറവി
കലാദര്‍ശന
ഉപഹാര
നാടകദര്‍പ്പണ
സീത മുതല്‍ സത്യവതി വര
കേരള പാണിനീയ ഭാഷ്യ
പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യതത്ത്വശാസ്ത്ര
ചെറുകഥ ഇന്നലെ, ഇന്ന
നളിനി എന്ന കാവ്യശില്പ
കൈരളീധ്വനി
വള്ളത്തോളിന്‍റെ കാവ്യശില്പ
വര്‍ണ്ണരാജി
ഉറുമീസതരകന്‍റെ ഉപന്യാസങ്ങള്‍
ചിതയിലവെളിച്ച
അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടലേഖനങ്ങള്‍
മലയാള സാഹിത്യവിമര്‍ശന
അവധാരണ
കവിയും കവിതയും കുറേക്കൂടി
പ്രതിപാത്രഭാഷണഭേദ
മാര്‍ക്സിസ്റ്റസൗന്ദര്യശാസ്ത്രഉത്ഭവവും വളര്‍ച്ചയും
എ.പി.പി.യുടപ്രബന്ധങ്ങള്‍
ഛത്രവും ചാമരവും
കാല്പനികത
അന്വയ
കേരള കവിതയിലകലിയും ചിരിയും
ജീവന്‍റെ കൈയ്യൊപ്പ
അക്ഷരവും ആധുനികതയും
നോവല്‍ സാഹിത്യ പഠനങ്ങള്‍
പിതൃഘടികാര
ഉത്തരാധുനികത വര്‍ത്തമാനവും വംശാവലിയും
സാഹിത്യസംസ്കാരസമൂഹ
പാഠവും പൊരുളും
ആത്മാവിന്‍റെ മുറിവുകള്‍
കഥയും പരിസ്ഥിതിയും
മലയാളിയുടരാത്രികള്‍
അനുശീലന
പ്രതിവാദങ്ങള്‍
കവിതയുടെ ഗ്രാമങ്ങ്‍

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര്‍
എസ്. ഗുപ്തന്‍ നായര്‍
തായാട്ടശങ്കരന്‍
ഡോ. കെ. രാഘവന്‍പിള്ള
കെ.എം. ഡാനിയേല്‍
ഡോ. കെ. ഭാസ്കരന്‍ നായര്‍
എന്‍.എന്‍. പിള്ള
ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജ്ജന
സി.എല്‍. ആന്‍റണി
കെ.എം. തരകന്‍
എം. അച്യുതന്‍
നിത്യചൈതന്യയതി
ഡോ. പി.കെ. നാരായണപിള്ള
എന്‍.വി. കൃഷ്ണവാര്യര്‍
ഡോ.എം. ലീലാവതി
ഉറുമീസതരകന്‍
എം.എന്‍. വിജയന്‍
ഡോ. കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്‍
ഡോ. സുകുമാര്‍ അഴിക്കോട
എം.കെ. സാന
പി. നാരായണക്കുറുപ്പ
എന്‍. കൃഷ്ണപിള്ള
പി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള

എ.പി.പ
ി. നന്പൂതിരി
എം.പി. ശങ്കുണ്ണി നായര്‍
ബി. ഹൃദയകുമാരി
ഡോ. ആര്‍. വിശ്വനാഥന്‍
പ്രസന്നരാജന്‍
ആഷമേനോന്‍
ഇ.വി. രാമകൃഷ്ണന്‍
ഡോ. ഡി. ബഞ്ചമിന്‍
പി.കെ. രാജശേഖരന്‍
കെ.പി. അപ്പന്‍
വി. അരവിന്ദാക്ഷന്‍
ഡോ. സി. രാജേന്ദ്രന്‍
പ്രൊഫ. എം. തോമസമാത്യ
ജി. മദുസൂദനന്‍
കെ.സി. നാരായണന്‍
പ്രൊഫ. കെ.പി. ശങ്കരന്‍
വി.സി. ശ്രീജന്‍
ഇ.പി. രാജഗോപാലന്‍