വള്ളത്തോള്‍ പുരസ്കാര
വള്ളത്തോള്‍ സാഹിത്യസമിതി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ പുരസ്കാരം 1,11,111, രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും നല്‍കുന്ന

നന്പര്‍ ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16

പാലനാരായണന്‍ നായര്‍
പൊന്‍കുന്നവര്‍ക്കി
വൈക്കമുഹമ്മദബഷീര്‍
ബാലാമണിയമ്മ
എം.പി. അപ്പന്‍
തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള
അക്കിത്തഅച്യുതന്‍ നന്പൂതിരി
ഡോ.കെ.എം. ജോര്‍ജ്
പ്രൊഫ. എസ്. ഗുപ്തന്‍ നായര്‍
പി. ഭാസ്കരന്‍
ടി. പത്മനാഭന്‍
ഡോ. എം. ലീലാവതി
സുഗതകുമാരി
എം.ടി. വാസുദേവന്‍നായര്‍
ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ
ഡോ. സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട്