ചെറുകഥ വര്‍ഷം ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ്
വേഷപ്പകര്‍ച്ച
ഓര്‍മ്മയുടെ ഞരന്പ്
ഒരു ലസ്ബിയന്‍ പശു
ഒഴിവുദിവസത്തെ കളി

2003
2004
2005
2006

സിതാര. എസ്
കെ.ആര്‍. മീര
ഇന്ദുമേനോന്‍
ഉണ്ണി. ആര്‍