പുസ്തക
വര്‍ഷം
ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ

ധ്വന്യാലോക
ശബ്ദസൗഭഗ
കഥകളിയിലകൈമുദ്രകള്‍
ഭാരതീയ കാവ്യശാസ്ത്രസാര
പരിസരസംരക്ഷണ
എന്‍സൈക്ലോപീഡിയ ഒരപഠന
സ്വനവിജ്ഞാന
പരസ്യ
സൂര്യകുടുംബ
അലങ്കാരശാസ്ത്രമലയാളത്തില്‍
വ്യാകരണവിവേക
വൃത്തശാസ്ത്ര
പുല്ലതൊട്ടപൂനാര വര
മൊഴിയും പൊരുളും
ലിപികളും മാനവസംസ്കാരവും
തനുമാനസി
ഫോക്ലോര്‍ നിഘണ്ട
പാഠഭേദ
സാഹിത്യ ശബ്ദാകര
സംസ്കൃത സ്വാധീനമലയാള ഭാഷയില്‍
ആദിവാസികളും ആദിവാസി പാട്ടുകളും
ഭാഷയും ഭാഷാന്തരവും
രസകൗമുദി
ഭാഷാര്‍ത്ഥ
പ്രാചീന ഭാരതീയ ലിപിശാസ്ത്രവും മലയാളലിപിയുടവികാസവും
വാക്കിന്‍റെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര
മലയാളവും മിശ്രഭാഷകളും
കേരള ഭാഷാചരിത്ര
തുളുഃനാടും ഭാഷയും നാട്ടറിവും
ഭാഷാസാഹിത്യത്തിലചോംസ്കിയന്‍ വിപ്ലവ
വ്യാഖ്യാനശാസ്ത്രം

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

2001
2002
2003
2004
2005

2006

ഇ.വി ദാമോദരന്‍
ജോണ്‍ കുന്നപ്പിള്ളി
ജി. വേണ
വേദബന്ധ
കെ.എന്‍.പി. കുറുപ്പ
ഡോ. എം.എസ്. നായര്‍
ഡോ. വി.ആര്‍. പ്രബോധചന്ദ്രന്‍
ഡോ. ജെ.വി. വിളനില
പ്രൊഫ. സി.പി. മേനോന്‍
പ്രൊഫ. ചാത്തനാത്തഅച്യുതനുണ്ണി
ഡോ.എന്‍.എന്‍. മൂസത
ഡോ. ടി.വി. മാത്യ
ഇന്ദുചൂഡന്‍ (കെ.കെ.നീലകണ്ഠന്‍)
ഡോ. കെ.എം. പ്രഭാകരവാരിയര്‍
പ്രൊഫ. കെ.എ. ജലീല്‍
ആഷാമേനോന്‍
ഡോ. എം.വി. വിഷ്ണുനന്പൂതിരി
ഡോ. എന്‍.ആര്‍. ഗോപിനാഥ പിള്ള
ഡോ. നെല്ലിക്കല്‍ മുരളീധരന്‍
ബി.സി. ബാലകൃഷ്ണന്‍
കെ. വേലപ്പന്‍ (മരണാന്തര)
ഡോ. കെ.എ. കോശി
ഡോ. പൂജപ്പുര കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
ഡോ. ടി.ബി. വേണുഗോപാലപ്പണിക്കര്‍
ഡോ. എസ്.ജെ. മംഗല

സി.ജ
െ. ജോര്‍ജ്
കെ. ഉണ്ണിക്കിടാവ
ഡോ. ഇ.വി.എന്‍. നന്പൂതിരി
സി. രാഘവന്‍
ഡോ. കെ.എന്‍. ആനന്ദന്‍

ഡോ.സി. രാജേന്ദ്രന്‍