ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ
വര്‍ഷം

എം. ആര്‍.ബി
കെ.പി. നാരായണപ്പിഷാരടി
എ.പി. ഉദയഭാന
പി.സി. ദേവസ്യ
പാലനാരായണന്‍ നായര്‍
മേരിജോണ്‍ കൂത്താട്ടുക്കുള
എം.എന്‍. സത്യാര്‍ത്ഥി
കടത്തനാട്ടമാധവിയമ്മ
എം.എച്ച്. ശാസ്ത്രികള്‍
വി. ആനന്ദക്കുട്ടന്‍ നായര്‍
നാഗവള്ളി ആര്‍.എസ്. കുറുപ്പ
കെ. രവിവര്‍മ്മ
ഡോ. എം.എസ്. മേനോന്‍
അക്കിത്തഅച്യുതന്‍ നന്പൂതിരി
ഒളപ്പമണ്ണ സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ നന്പൂതിരിപ്പാട
കെ.ടി. മുഹമ്മദ
വെട്ടൂര്‍ രാമന്‍നായര്‍
ജി. വിവേകാനന്ദന്‍
എന്‍.പി. മുഹമ്മദ
പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രന്‍
വി.വി.കെ. വാലത്ത
വൈക്കചന്ദ്രശേഖരന്‍ നായര്‍
തിരുനല്ലൂര്‍ കരുണാകരന്‍
പവനന്‍
പ്രൊഫ. എം. കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ
പ്രൊഫ. എം. അച്യുതന്‍
അയ്മനകൃഷ്ണക്കൈമള്‍
പ്രൊഫ. എം.കെ. സാന
പ്രൊഫ. ആര്‍. നരേന്ദ്രപ്രസാദ
എസ്. കെ. മാരാര്‍
ഐ.കെ.കെ. മേനോന്‍
കാക്കനാടന്‍
എം. സുകുമാരന്‍
എം.എന്‍. പാലൂര
പുതൂര്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
വിഷ്ണനാരായണന്‍ നന്പൂതിരി
പന്മന രാമചന്ദ്രന്‍ നായര്‍
ചെമ്മനചാക്ക
ഇ. വാസ
പ്രൊഫ. കെ.എസ്. നാരായണപിള്ള
കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണന്‍
കെ. പാനൂര്‍

1992
1993
1993
1993
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2006
2006